Güvenlik Raporu Hazırlama

Güvenlik Raporu Hazırlama Konusunda Deneyimli Kadromuzla Sizlere Destek Verebiliriz

Güvenlik Raporu Hazırlama Aşamaları

GÜVENLİK RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

Güvenlik Raporu

İşletmede gerçekleştirilecek çalışmalar 02 Mart 2019 tarihli ve 30702 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (BEKÖP)” ve eklerinin hükümlerine uyulmalıdır.

Türkiye’nin SEVESO ile ilgili AB’ne uyumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve “SEVESO-II Direktifinin Türkiye’de Uygulama Kapasitesini Arttırmak (EuropeAid/130724/D/SER/TR)” projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Seveso-II direktifinin gelecekteki uygulamasından sorumlu olan merkezi ve yerel kuruluşların idari ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları teklifin genelinde yol gösterici olmakla beraber, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda temel oluşturmalıdır.

Seveso Direktifi; ÇED, SED, eko-etiket, sorumluluk ve tazminat, CLP ile ilgili müktesebat ile yakından ilişkilidir ve bir bütünün parçasıdır. Tüm bu konuların dikkate alındığı bir raporlama ve denetim sistem yaklaşımı gereklidir.

 

GÜVENLİK RAPORU HAZIRLIK AŞAMASINDA ASGARİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Rapor yazımında yazım diline dikkat edilerek raporun ana metni oluşturulması ve raporun yazılması,

Kuruluşun ve kuruluştaki tesislerin tanıtımı yapılarak detaylandırılacaktır.

Kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı sicil numarası.

Kuruluşta BKÖP belgesi düzenleme tarihi esas alınarak tespit edilen,

Kadın ve erkek çalışanların sayısı ve vardiya sayısı.

Kuruluştaki alt işverenlerin unvanları, bu işverenlerin faaliyet alanları ve kadın ve erkek çalışan sayıları hakkında bilgi. Kuruluşta alt işveren olmaması durumunda bu husus net bir şekilde belirtilir.

Kuruluşun yerleştiği alanın sınırları ile çevresini gösteren uydu görüntüsü.

Kuruluştaki ana faaliyet konuları ve üretim bilgilerine ilişkin özet bilgi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sisteminde yer alan “Kuruluş Bilgileri” sayfası ile yapılan bildirime ait beyanın bir kopyası rapora çalışma sırasında yazılır.

Kuruluşa ait vaziyet planı işletmeden temin edilir.

 

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISAL GEREKLİLİKLERİ

Varlık unsuru;

Uygulama unsuru;

Etkinlik unsuru;

 

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

Güvenlik yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Güvenlik yönetim sistemi organizasyonu (GYSO)

Kuruluşun organizasyon yapısı (organizasyon ve personel)

Kuruluşun güvenlik kültürü (organizasyon ve personel)

Görevli personelin eğitimi (organizasyon ve personel)

Eğitim ihtiyaçları (organizasyon ve personel)

Güvenlik ile ilgili gelişmelerin takibi (organizasyon ve personel)

Güvenlik bilgi alışverişi (organizasyon ve personel)

Alt işveren yönetimi (organizasyon ve personel)

Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları

Metodoloji ve veri kaynakları, İşletim kontrolü (Tesisin işletmeye alınması), İşletmeye alma ekibi hakkında bilgiler

Tesis Kurulumunun Kontrolü, Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü, Ekipmanların Temizlenmesi

Yardımcı Ekipmanların Değerlendirilmesi, Enstrümanların Kalibrasyonu, Devreye Alma Faaliyetleri

Aksaklıkların Giderilmesi, Tesis ve proseslerin işletilmesi, Kontrol ve Alarm Sistemleri

Bakım Politikası ve Uygulanması, Çalışma Talimatları ve İş İzin Sistemleri

Proses Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, Proses ekipmanlarının devreden çıkarılması

Değişimin yönetimi, Kritik değişiklikler, Değişiklik nedeniyle oluşabilecek tehlikeler

Değişikliklerin kaydedilmesi ve ilgili belgelerin güncellenmesi

Çalışanların bilgilendirilmesi, Acil durumlar için planlama, Performansın izlenmesi

Denetleme ve inceleme

 

Güvenlik Raporu Örnek İndir